Į pradžią

Naujienos »

Beveik 900 kino seans?-diskusij?, daugiau nei pusantro šimto k?rybini? kino dirbtuvi? ir mokym? pedagogams žada suorganizuoti naujo kino edukacijos projekto „Mokausi iš kino“, kuris Vilniuje bei Panev?žyje prasid?s jau š? ketvirtadien?, reng?jai. Dvejus metus nuo ši? met? rugs?jo iki 2013-?j? birželio vyksiantis projektas v?liau ?trauks ir kitus šalies miestus bei atokesnes šalies gyvenvietes. Numatoma, kad projekte „Mokausi iš kino“ dalyvaus per 5 t?kst. šalies moksleivi? ir 400 pedagog?, kurie bus kvie?iami ? pamokas ?sileisti nauj? mokytoj? – kin?.

„Daug kas nustemba, kad kinas gali b?ti ne vien tik pramoga, kad iš jo galima mokytis, kad kino kadrus ir j? junginius galima skaityti kaip sakinius,  kad vienas kadras šalia kito gali ?gauti nauj? prasm?. Tai atrad? žmon?s dažnai patiria didel? malonum?, džiaugiasi išmok? vaizd? skaityti kaip knyg? ir iš to turt?ja“, – kalba Giedr? Benori?t?, kino režisier?.

Projekt? „Mokausi iš kino“ ?gyvendins didel? patirt? kino edukacijos srityje turin?ios organizacijos, ?gyvendinusios jau ne vien? šios srities projekt? . Vilniuje mokytis iš kino moksleivius skatins „Skalvijos“ kino centras, kino teatras „Pasaka“ bei kino kompanija „?iobreliai“, Kaune – Tarptautinio Kauno kino festivalio organizatoriai (Vš? „Visos m?zos“), Panev?žyje – kino centras „Garsas“ (Panev?žys). Regionuose juos lankys „Kino busas“  (Vš? „Kult?rini? projekt? centras“).

Projekto reng?jai „Mokausi iš kino“ dalyviams atrinko apie 3 dešimtis animacini? ir vaidybini? film?, pritaikyt? j? amžiaus grup?ms ir gvildenan?i? vaikams bei jaunimui aktualius klausimus. Po perži?ros pedagogai kvie?iami klas?ms užsakyti nemokamas diskusijas, kurias moderuos specialistai. Jie pakvies moksleivius ?sigilinti ? filmo temas, pasteb?ti tai, ? k? seanso metu neatkreipta d?mesio. Pedagogams, norintiems prat?sti film? aptarim? savarankiškai, bus dalinamos specialiai parengtos metodin?s medžiagos.

„Mokausi iš kino“ dalyviams taip pat bus suteikta galimyb? pamatyti kino „virtuv?“ – jie gal?s dalyvauti  nemokamose k?rybin?se kino dirbtuv?se, kurias ves ?vairi? kino profesij? atstovai. Pedagogams bei jauniems kino profesionalams taip pat bus rengiami special?s mokymai kino edukacijos ir pedagogikos srityse.

„Džiugu, kad atsiranda galimyb? mokytis pasitelkiant dalykus, kurie anks?iau nebuvo išnaudojami švietimo srityje. Prieš ger? dešimtmet? ar daugiau kinas buvo laikomas labiau pramoga, o šiandien jis gali suteikti pagalb? pedagogams, taip pat tapti galingu impulsu jaun? žmoni? atradimams. Iki šiol prisimenu filmus, kurie man pad?jo stipriai formuoti savo vertybinius pagrindus, tai pat tuos, kurie paskatino lavinti vaizduot?, vienas j? – „Mirusi? poet? draugija“, – pirm?sias kino pamokas prisimena Gintaras Steponavi?ius, Švietimo ir mokslo ministras.

Mokytis iš kino šalies moksleivius skatins Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kuris mokslo met? pabaigoje kartu su „Mokausi iš kino“ reng?jais organizuos pirm?j? kino egzamin? šalyje. Pasak Audriaus Siaurusevi?iaus, LRT generalinio direktoriaus, nacionalinio transliuotojo misija yra šviesti visuomen?, tod?l LRT laiko savo pareiga palaikyti „Mokausi iš kino" projekt?.

Kaune projektas startuos 2012 met? saus?. Registruotis galima jau dabar el. paštu info@kinofestivalis.lt arba telefonu  +370 6131  8771.

 

Atsispausdink festivalio programą Kaune