Į pradžią

MEDIA MUNDUS paraiškų teikimo terminas - rugsėjo 23 d.

repository_misc/news//mfile_236
2011-08-12

Paskelbtas ES programos MEDIA MUNDUS, kuri remia kino srities bendradarbiavimo projektus su trečiosiomis šalimis (ne Europos Sąjungos šalimis) paraiškų teikimo terminas: 2011 m. rugsėjo 23 d.

MEDIA MUNDUS - tai Europos Sąjungos programa, remianti audiovizualinio sektoriaus projektus ir partnerystęsu trečiosiomis šalimis (ne Europos Sąjungos šalimis). Programos tikslai - didinti Europos audiovizualinės pramonės konkurencingumą, sudaryti sąlygas Europai atlikti kultūrinį bei politinį vaidmenį pasaulyje ir išplėsti vartotojų pasirinkimą bei kultūrų įvairovę. Programa siekiama gerinti galimybes patekti į trečiųjų valstybių rinkas, didinti pasitikėjimą ir užmegzti ilgalaikius darbo santykius.

Pagal programą MEDIA MUNDUS remiami kino profesionalų mokymai, patekimo į rinką, kino sklaidos, bendros gamybos skatinimo projektai bei filmų platinimas.

REIKALAVIMUS ATITINKANTYS VEIKSMAI::

1. Mokymo rėmimas. Šiuo veiksmu siekiama gerinti Europos ir trečiųjų šalių specialistų įgūdžius.
    * Pirma veiksmų grupė – šiais veiksmais remiamas ES nepriklausančių šalių studentų, specialistų ir mokytojų mokymas pagal pirminio ar tęstinio mokymo programas, remiamas pagal 2007 m. programą MEDIA (2 ),
    * Antra veiksmų grupė – šiais veiksmais remiamas tęstinis mokymas, susijęs su MEDIA Mundus.

2. Geresnių sąlygų patekti į rinką sudarymas. Šiuo veiksmu remiami projektai, kuriais skatinama audiovizualinių kūrinių sklaida tarptautinėse rinkose. Šie projektai susiję su planavimo ir (arba) pasirengimo gamybai etapais (pavyzdžiui, tarptautinės bendros gamybos atveju) ir vėlesne veikla, lengvinančia kūrinių platinimą tarptautinėse rinkose.

3. Sklaidos ir filmų platinimo rėmimas. Šiuo veiksmu skatinamas Europos audiovizualinių kūrinių platinimas, reklamavimas, demonstravimas ir sklaida trečiųjų šalių rinkose, o trečiųjų šalių kūrinių – Europos rinkose užtikrinant tinkamiausias sąlygas.

4. Įvairialypė veikla. Šiuo veiksmu remiami įvairūs projektai, kuriais siekiama kelių šios programos tikslų, pavyzdžiui, bendros gamybos komandos susitikimuose rengiami mokymai, po kurių vyksta prezentacijos.LT 2011 6 16 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 176/5

REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PROJEKTAI:
Pagal MEDIA Mundus finansuotini projektai:
— turi būti bendrai siūlomi ir įgyvendinami Europos ir trečiųjų valstybių specialistų,
— turi skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Todėl visus projektus, išskyrus 1 veiksmo pirmos veiksmų grupės projektus, vykdo ir įgyvendina grupės, atitinkančios tris kriterijus:
1) grupę sudaro bent trys partneriai (įskaitant koordinatorių). Vis dėlto gali būti priimtini ir projektai, kuriuose dalyvauja tik du partneriai, jei užtikrinamas reikiamas bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas užtikrinamas, jei projekto koordinatorius yra Europos audiovizualinio sektoriaus specialistų ar organizacijų tinklas, veikiantis dešimtyje arba daugiau ES valstybių narių;
2) grupės koordinatorius yra įsisteigęs Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Islandijoje, Lichtenšteine arba Norvegijoje ;
3) grupėje turi būti bent vienas ES nepriklausančioje šalyje (išskyrus Kroatiją ir Šveicariją ( 2 )) įsisteigęs naudos gavėjas – audiovizualinio sektoriaus atstovas.

PROJEKTŲ BIUDŽETAS:
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas didžiausia skiriama suma yra 5 042 215 mln. EUR. Komisijos teikiama finansinė parama, priklausomai nuo veiklos pobūdžio, negali viršyti 50 proc., 60 proc. arba 70 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Finansinis įnašas bus teikiamas kaip dotacija.

Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 23 d.

Daugiau informacijos:
Darbo programos gairės ir paraiškų formos anglų k. pateikiamos http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/funding/index_en.htm

Paraiškos turi atitikti gairėse nustatytus reikalavimus, rengiamos naudojant specialią formą ir pateikiant visą informaciją ir priedus, kaip nurodyta kvietimo teikti paraiškas tekste.